Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Pompy hydroforowe

( ilość produktów: 2 )

Pompy hydro­fo­rowe to urzą­dze­nia słu­żące m.in. do pozy­ski­wa­nia wody ze studni i dostar­cza­nia jej do naszych domów. Z tego powodu bywają potocznie nazywane “pompami do studni” czy też “pompami do wody”. W zależ­no­ści od naszego zapo­trze­bo­wa­nia, mamy do wyboru wiele rodza­jów hydro­fo­rów, róż­nią­cych się mię­dzy sobą różnymi para­me­trami takimi jak np. moc sil­nika czy mak­sy­malne ciśnie­nie tło­cze­nia. Pompy hydro­fo­rowe są w sta­nie zasy­sać wodę z dość dużych głę­bo­ko­ści, jed­nak należy mieć na uwa­dze, iż lustro wody nie powinno znaj­do­wać się niżej niż 8 m. Zacho­wa­nie tego para­me­tru jest jed­nym z czyn­ni­ków, który pozy­tyw­nie wpły­nie na jakość pracy naszego urzą­dze­nia.

Sze­roki wybór hydro­fo­rów

Naszą ofertę sta­no­wią wyso­kiej jako­ści pompy hydro­fo­rowe o róż­nej spe­cy­fi­ka­cji i zróżnicowanym dodatkowym wyposażeniu. Dzięki temu nawet naj­bar­dziej wyma­ga­jący klienci znajdą tu urzą­dze­nie ide­alnie dopa­so­wane do swo­ich potrzeb. Do wyboru mamy hydro­fory o 1– lub 5-cio stop­nio­wej tech­nice wir­ni­ków, które zapew­niają wysoką spraw­ność sprzętu czy pompy z elek­tro­nicz­nym wskaź­ni­kiem para­me­trów takich jak wydaj­ność i ciśnie­nie, dzięki czemu możemy bez pro­blemu kon­tro­lo­wać jakość pracy naszego urzą­dze­nia. Odczytując bowiem aktualny stan roboczy maszyny możemy go też łatwo dostosować do najbardziej pożądanych przez nas wartości. Niek­tóre modele posia­dają także zabez­pie­cze­nia przed pracą „na sucho” oraz elek­tro­niczną kon­trolę ciśnie­nia zbior­nika, co sku­tecz­nie zapo­biega nie­chcianym awa­riom i prze­sto­jom w pracy urzą­dzeń. Możemy też zdecydować się na wariant pompy z możliwością włączenia trybu “eco”, co pozwoli zredukować pobór energii, a w konsekwencji zaoszczędzić nasze pieniądze. Jeśli nie jesteśmy pewni co do czystości wody, możemy kupić model posiadający filtr wstępny, który dodatkowo zabezpieczy system ssący urządzenia.

Podczas wybierania odpowiedniego wariantu hydroforu, warto zwrócić uwagę na takie parametry jak: moc silnika, maksymalna wydajność, maksymalna wysokość podnoszenia czy pojemność zbiornika. Ważne jest to ze względu na to, iż źle dobrana pompa może szybko ulec uszkodzeniu i narazić nas na niepotrzebne koszty związane z jej naprawą lub wymianą.

Do pracy w studni i domu

Nasze hydro­fory do wody to urzą­dze­nia nie­zwy­kle wydajne i sku­teczne. Świet­nie spraw­dzą się w pracy na wolnym powietrzu, auto­ma­tycz­nie zasi­la­jąc w wodę np. zra­sza­cze ogro­dowe. Dzięki temu, iż charakteryzuje je cicha praca, mogą też być bez pro­blemu zamon­to­wane w domu np. w celu dopro­wa­dze­nia wody do pralki. Kolej­nym ich atu­tem jest łatwość mon­tażu, dla­tego nawet osoby nie­tech­niczne z pew­no­ścią pora­dzą sobie z ich insta­la­cją. Pompy hydro­fo­rowe dostępne w naszym asor­ty­men­cie są opa­trzone marką reno­mo­wa­nego pro­du­centa pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń prze­my­sło­wych AL-KO, a po zakupie objęte kil­ku­let­nią gwa­ran­cją. Dlatego może­cie być pewni, iż decy­du­jąc się na zakupy w naszym skle­pie, doko­na­li­ście wła­ści­wego wyboru.

pixel